برنامه کامل لیگ برتر جوانان گیلان

نام تیمهای میزبان اول آمده است

 

هفته اول :

 

شهرداری لاهیجان با شهرداری ماسال - آبی پوشان رشت باهمیاری سیاهکل -شهرداری تولم شهر بانویر انزلی -کشاورز لشت نشاء بابندردریانوردی انزلی -کادوس ماسال با شاهین رشت -ایثارگران کوثررودبار با صداقت آستارا

 

هفته دوم :

 

شهرداری ماسال باهمیاری سیاهکل -نویرانزلی باشهرداری لاهیجان -کشاورز لشت نشاء با آبی پوشان -شاهین رشت باشهرداری تولم شهر -بندردریانوردی انزلی با ایثارگران رودبار -صداقت آستارا باکادوس ماسال

 

هفته سوم :

 

شهرداری ماسال با نویرانزلی -همیاری سیاهکل باکشاورزلشت نشاء-شهرداری لاهیحان باشاهین رشت -ایثارگران رودبار با آبی پوشان -شهرداری تولم شهر باصداقت آستارا -کادوس ماسال بابندردریانوردی

 

هفته چهارم :

 

کشاورز لشت نشاءبا شهرداری ماسال -شاهین با نویرانزلی -همیاری سیاهکل باایثارگران -صداقت آستارابا شهرداری لاهیجان -آبی پوشان رشت باکادوس ماسال -بندردریانوردی باشهرداری تولم شهر

 

هفته پنجم :

 

شهرداری ماسال با شاهین رشت -ایثارگران رودبار باکشاورزلشت نشاء-نویرانزلی باصداقت آستارا -کادوس ماسال باهمیاری سیاهکل -شهرداری لاهیجان بابندردریانوردی -شهرداری تولمشهر باآبی پوشان

 

هفته ششم :

 

ایثارگران رودبار باشهرداری ماسال -صداقت آستاراباشاهین رشت -کشاورز یشت نشاء باکادوس ماسال -بتدردریانوردی بانویر انزلی -همیاری سیاهکل باشهرداری تولم شهر -آبی پوشان با شهرداری لاهیجان

 

هفته هفتم :

 

شهرداری ماسال باصداقت آستارا -کادوس ماسال باایثارگران رودبار -شاهین رشت بابندردریانوردی-شهرداری تولم شهر باکشاورزلشت نشاء-نویرانزلی باآبی پوشان -شهرداری لاهیجان با همیاری سیاهکل

 

هفته هشتم :

 

کادوس ماسال با شهرداری ماسال -بندردریانوردی با صداقت آستارا- ایثارگران رودبار باشهرداری تولم شهر -آبی پوشان باشاهین رشت -کشاورزلشت نشاء باشهرداری لاهیجان -همیاری سیاهکل بانویرانزلی

 

هفته نهم :

 

شهرداری ماسال با بندردریانوردی -شهرداری تولم شهر باکادوس ماسال -صداقت آستارا با آبی پوشان -شهرداری لاهیحان باایثارگران رودبار -شاهین رشت با همیاری سیاهکل -نویرانزلی باکشاورز لشت نشاء

 

هفته دهم :

 

شهرداری تولم شهر باشهرداری ماسال -آبی پوشان با بندردریانوردی -کادوس ماسال با شهرداری لاهیجان -همیاری سیاهکل باصداقت استارا - ایثارگران رودبار بانویرانزلی -کشاورز لشت نشاء باشاهین رشت -

 

هفته یازدهم :

 

شهرداری ماسال باآبی پوشان -شهرداری لاهیجان با شهرداری تولم شهر - بندردریانوردی باهمیاری سیاهکل -نویرانزلی با کادوس ماسال - صداقت آستارا باکشاورز لشت نشاء -شاهین رشت باایثارگران رودبار

/ 0 نظر / 27 بازدید