نظر ابوذر ندیمی در خصوص اظهارات استاندار اردبیل

********************************************************

نظر ابوذر ندیمی در خصوص اظهارات استاندار اردبیل :

این موضوع ازگاف هاى یک استاندار دولت تدبیر است که با کم ٠٠٠ درموردى اظهارنظر کرده که بسى فراتر ازوظایف ایشان است وجز تفرقه وبدنامى نتیجه اى دربر نداشته ونخواهد داشت

این اندازه کم توجهى به مشکلات مردم اردبیل داشتن ومثل روس هاى قدیم ارزوى دریا داشتن حکایت بى تدبیرى است که باید ازوزیر کشور سوال کرد وان دسته ازافرادى راکه تکلیف ناشناسند برجاى خود نشاند

امیدواریم این حرف توسط  ایشان مطرح نشده باشد چراکه درحد واندازه این کار نه مسئولیتى دارند ونه تا ما هستیم ازاین  جنس امور قابل تحقق است

دونمونه یکى قضیه لوشان درمجلس ششم که نماینده اى مطرح ساخت وبنده ان کردم که گفتنى است

نمونه دوم توسط نماینده اى درمجلس هفتم مطرح ساخت وبار دیگر ان دیدکه انتظار انرا نداشت

استانداران درحد خود ظاهر شوند وگرنه ان بینند که نباید ٠٠٠

به جاى حل مشکلات ،مشکل جدیدى براى دولت گرفتار ایجاد نکنند

/ 2 نظر / 23 بازدید
بابک

لامصب ابهت...

سیروس

اردبیلی ها در حسرت دو متر ساحل و دریا دارند خودکشی می کنند زیاد جدی نگیریدشان